Cestovní ruch

Aktuální informace pro uchazeče

Pro školní rok 2023/24 budeme přijímat 1 třídu oboru Cestovní ruch.

OBOR CESTOVNÍ RUCH

Cestovní ruch je rychle se rozvíjející odvětví vyžadující dobře připravené absolventy. Dlouholetá zkušenost s výukou tohoto oboru, moderní zázemí a pedagogický sbor s praktickými zkušenostmi zajišťuje pro studium cestovního ruchu výborné podmínky.

Díky vhodné kombinaci všeobecných, odborných a jazykových předmětů mají studenti možnost stát se pracovníky s komplexními dovednostmi v oblasti uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu nebo pokračovat v dalším studiu na vysokých školách.

PROFIL A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA OBORU CESTOVNÍ RUCH

Absolventi oboru Cestovní ruch najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně-podnikatelského, provozního a řídicího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu, na úřadech a v institucích veřejné správy v této oblasti.

Absolventi se uplatní v tomto odvětví jak v pozici zaměstnanecké, tak i v pozici právního subjektu podnikání v oboru cestovního ruchu, např. jako pracovníci cestovních kanceláří, agentur, turistických informačních center, hotelových komplexů a ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Dále se uplatní jako průvodci cestovního ruchu, recepční apod.

Absolventi mají předpoklady objevovat a organizovat uspokojování nových potřeb v nových formách cestovního ruchu, které vznikají v souvislosti s rozšiřováním struktur návštěvníků členských zemí EU o tzv. adrenalinové sporty, specifické pobyty kongresové turistiky, nákupní a konzumní turistiku apod. Rozsah a formy těchto turistických aktivit narůstají vlivem zvětšujícího se fondu volného času a vyšších finančních možností turistů. Bude narůstat podíl neorganizované turistiky zajišťované individuálně prostřednictvím internetu.

Absolventi musí na tyto nové potřeby a zájmy klientů cestovního ruchu, tj. turistů a návštěvníků, operativně a koncepčně reagovat. Takto vybavený absolvent školy rychle nalezne dobré pracovní uplatnění, má možnost dalšího studia na vysokých školách, případně vyšších odborných školách.

TEMATICKÉ ZÁJEZDY

Francie Velká Británie
Belgie Švýcarsko
Itálie Rusko

PROJEKTY EU A PROJEKT ERASMUS+

Itálie Německo
Slovinsko Španělsko

OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

 • Cestovní ruch a průvodcovské činnosti
 • Zeměpis cestovního ruchu
 • Management a marketing
 • Právo, ekonomika a účetnictví
 • Písemná a elektronická komunikace
 • Informační a komunikační technologie

PRAXE V SUBJEKTECH

 • Cestovní kanceláře a cestovní agentury
 • Hotely, lázně a informační centra
 • Banky, pojišťovny
 • Hrady, zámky, muzea
 • Výstavy a veletrhy

INFORMACE PRO UCHAZEČE A STUDENTY OBORU CESTOVNÍ RUCH

 • Učební plán oboru Cestovní ruch

 • Školné a úleva na školném

  SŠCG je školou soukromou, proto pro studium je nutné zaplatit školné. Výše ročního školného pro obor Cestovní ruch je od školního roku 2023/24 stanovena na 21 600 Kč počínaje 1. ročníkem.

  Školné je splatné ve dvou splátkách, vždy k 30. 6. pro následující prví pololetí a 30. 1. pro druhé pololetí. Ve výjimečných případech lze školné zaplatit i jednorázově k 30. 6., ale vždy pouze na jeden rok dopředu, zaplacení všech čtyř ročníků dopředu není možné.  Na žádost studenta a jeho rodičů je škola ochotna přistoupit k individuálnímu splátkovému kalendáři.

  Ve školním řádu jsou definována pravidla pro úlevu ze školného.

  Žádost o úlevu ze školného potvrzenou třídním učitelem předloží žák řediteli školy neprodleně po ukončení klasifikačního období, na které je úleva ze školného požadována.  Peníze jsou pak oproti žádosti vyplaceny.

   

   

 • Možnosti ubytování a stravování

  Ubytování a stravování

  Domovy mládeže

  Ubytování studentů je zajištěno v domovech mládeže v Pardubicích – na Dukle a v Rybitví.

  Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – Dukla

  Rožkova 331
  530 02 Pardubice
  www.dmpce.cz

  tel.: +420 466330774
  tel.: +420 702284749
  e-mail: info@dmpce.cz

  Domov mládeže při SPŠ stavební Pardubice — Rybitví

  Sokolovská 150
  533 54 Pardubice
  www.spsstavebni.cz

  kontakt: Roman Kopáček, SPŠ stavební Pardubice
  tel.: +420 466 680 032
  tel.: +420 702 285 664
  tel.: +420 466 680 339

  e-mail: kopacek@spsstavebni.cz
  e-mail: skola@spsstavebni.cz

  Stravování studentů

  Stravování studentů je zajištěno ve školní jídelně Labské SOŠ a SOU Pardubice (přímo v budově školy). Více informací o stravování najdete zde.

  Další možnost stravování je v SOŠ a SOU Poděbradská.

ZAUJAL VÁS OBOR CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT

PRO STUDENTY