Grafický design

OBOR GRAFICKÝ DESIGN

V dnešním světě plném informačních technologií je grafický design velmi žádaným oborem. Při vyučování odborných předmětů tohoto oboru škola uplatňuje ve zvýšené míře skupinové a projektové vyučování, a to zejména ve výtvarných předmětech. Součástí výuky jsou také praktické předměty, ve kterých pracujeme s vybavením používaným v profesionální praxi. Student má tak možnost si vše takzvaně „osahat“ už na škole.

Budeš tvořit.
Budeš se bavit!

PROFIL A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA OBORU CESTOVNÍ RUCH

Absolvent oboru grafický design je připraven uplatnit se v různých oblastech širokého spektra činností v rámci propagace a reklamy i knižní kultury. Konkrétní oblast jeho uplatnění vyplývá ze zaměření odborné přípravy ve školním vzdělávacím programu. Může se jednat např. o užitou grafiku, práce související s předtiskovou přípravou, webdesignem, vědeckou kresbou a ilustrací, aranžérskou tvorbou, výstavnictvím, různou redakční prací apod.

Příslušné činnosti může absolvent vykonávat buď samostatně, nebo v grafických studiích, reklamních agenturách, nakladatelstvích, redakcích novin a časopisů, PR odděleních firem a institucí, televizních a filmových studiích, polygrafických firmách apod. Absolvent tohoto oboru může budovat svůj další profesní rozvoj studiem vyšších odborných škol a vysokých škol, zejména na školách uměleckých či uměleckoprůmyslových. Profil absolventa oboru Grafický design najdete také na stránkách Grafického designu.

VÝTVARNÁ ČINNOST

Již od 1. ročníku se zabýváte výtvarnou přípravou, ve 3. ročníku pak navazuje figurální kresba.

GRAFICKÁ TVORBA

Hned od začátku pracujete s profesionálními programy Adobe Creative Suite používanými i v praxi.

TEORIE

Naučíte se něco o tisku, technologiích, písmu, dějinách výtvarné kultury a získáte spoustu dalších znalostí souvisejících s oborem.

PRAXE

Během studia navštívíte nejrůznější firmy, kde si ověříte svoje dovednosti a získáte nové zkušenosti.

INFORMACE PRO UCHAZEČE A STUDENTY OBORU GRAFICKÝ DESIGN

 • Učební plán oboru Grafický design

  up_gd
 • Školné a úleva na školném

  SŠCG je školou soukromou, proto pro studium je nutné zaplatit školné. Výše ročního školného pro obor Grafický design je od školního roku 2023/24 stanovena na 24 600 Kč počínaje 1. ročníkem.

  Školné je splatné ve dvou splátkách, vždy k 30. 6. pro následující prví pololetí a 30. 1. pro druhé pololetí. Ve výjimečných případech lze školné zaplatit i jednorázově k 30. 6., ale vždy pouze na jeden rok dopředu, zaplacení všech čtyř ročníků dopředu není možné.  Na žádost studenta a jeho rodičů je škola ochotna přistoupit k individuálnímu splátkovému kalendáři.

  Ve školním řádu jsou definována pravidla pro úlevu ze školného.

  Žádost o úlevu ze školného potvrzenou třídním učitelem předloží žák řediteli školy neprodleně po ukončení klasifikačního období, na které je úleva ze školného požadována.  Peníze jsou pak oproti žádosti vyplaceny.

   

   

 • Možnosti ubytování a stravování

  Ubytování a stravování

  Domovy mládeže

  Ubytování studentů je zajištěno v domovech mládeže v Pardubicích – na Dukle a v Rybitví.

  Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – Dukla

  Rožkova 331
  530 02 Pardubice
  www.dmpce.cz

  tel.: +420 466330774
  tel.: +420 702284749
  e-mail: info@dmpce.cz

  Domov mládeže při SPŠ stavební Pardubice — Rybitví

  Sokolovská 150
  533 54 Pardubice
  www.spsstavebni.cz

  kontakt: Roman Kopáček, SPŠ stavební Pardubice
  tel.: +420 466 680 032
  tel.: +420 702 285 664
  tel.: +420 466 680 339

  e-mail: kopacek@spsstavebni.cz
  e-mail: skola@spsstavebni.cz

  Stravování studentů

  Stravování studentů je zajištěno ve školní jídelně Labské SOŠ a SOU Pardubice (přímo v budově školy). Více informací o stravování najdete zde.

  Další možnost stravování je v SOŠ a SOU Poděbradská.

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT

PRO STUDENTY

Práce studentů grafického designu