Erasmus+

Průvodcovská činnost atraktivit cestovního ruchu v cílových destinacích

Hlavním cílem projektu je zdokonalit schopnosti a odborné dovednosti mladých lidí v počátečním odborném vzdělávání na Střední odborné škole cestovního ruchu v Pardubicích. V rámci projektu budou uskutečněny stáže studentů 2. až 4. ročníků ve Slovinsku, Německu, Itálii a Španělsku. Jednat se bude o skupiny 7 studentů + 1 odborný dozor stáže (mentor). Plánovaná doba stáže je 14 dní, pouze u stáže ve Španělsku je to vzhledem k vzdálenosti destinace 16 dní. Termín realizace stáží je stanoven na duben až září 2016. Absolvováním projektu se rozšíří teoretické i praktické schopnosti účastníků. Ve výsledné fázi budou schopni působit jako odborní průvodci i jako delegáti v cílových destinacích. Zdokonalí se ve znalostech cizího jazyka, neboť neustálá komunikace v cizím jazyce je jedním z hlavních obsahů stáže. Seznámí se s kulturou destinace, budou schopni se orientovat v cizím prostředí. Zlepší všeobecně své komunikační schopnosti, znalosti geografie a techniky cestovního ruchu. Náplň projektu splňuje Cíle programu celoživotního učení a evropské priority uvedené ve výzvě.

Projekt bude mít celek tři fáze. Před samotnou stáží projdou studenti první fází – důslednou odbornou (technika cestovního ruchu, průvodcovská činnost, zeměpis cestovního ruchu), kulturní a jazykovou přípravou. V rámci této fáze také připraví průvodcovské texty v českém a cizím jazyce. Druhou fází projektu bude samotná stáž. Hlavním cílem stáže při pobytu v cílových destinacích bude průvodcovská činnost v atraktivitách cestovního ruchu. Budou vybrány ty atraktivity a lokality, které se běžně vyskytují při realizaci poznávacích zájezdů do dané oblasti. Ve třetí fázi po návratu do České republiky, pak studenti připraví kurzy v prostředí e-learningového portálu. Zde budou obsaženy především průvodcovské texty v českém a cizím jazyce. Dalším výstupem pak budou prezentace v PowerPointu, které představí přípravu, průběh, výstupy a přínosy jednotlivých stáží.

Studenti budou vybíráni podle předem stanovených kritérií (odborné a jazykové schopnosti, zájem o problematiku, chování, schopnost týmové spolupráce atd.). Kritéria i výsledky výběrového řízení studentů budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Tyto odborné stáže by se nemohli konat bez pomoci partnerských organizací. Partnerské organizace ve všech čtyřech cílových destinacích jsou zvoleny velmi vhodně. S těmito subjekty naše škola dlouhodobě spolupracuje.

Tento projekt je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT.