Projekty EU

SOŠ CR se již několik let zapojuje do projektů EU, které umožňují čerpání finančních prostředků z ESF či realizaci stáží v zahraničních školách.

Evropský sociální fond (ESF). V rámci vzdělávání dospělých uspěla škola v soutěži o prostředky ESF v Operačním programu pro Rozvoj lidských zdrojů. V rámci priority celoživotního vzdělávání nazvaném „Další profesní vzdělávání“ získala škola grantové schéma pro oblast rozvoje kapacit dalšího profesního vzdělávání. Byl schválen a realizován projekt v době trvání 18 měsíců od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2008 s názvem „Nové formy vzdělávání v současném CR se zaměřením na komunikaci“. V rámci realizovaného projektu byly vypracovány pro cílovou skupinu, tj. pedagogy, 4 moduly, ve kterých byli zároveň pedagogové proškoleni. Zpracování projektů o proškolení se promítá do vyučovacího procesu tím, že skripta jsou využívána jako výukový materiál odborných i jazykových předmětů. Získaný rozhled slouží k propojování v rámci mezipředmětových vztahů a překonání bariéry mezi vyučovací látkou v jednotlivých odborných předmětech.

Dále v rámci ESF ve stejném Operačním programu, ale v projektu „Síť škol Pardubického kraje pro poskytování dalších kvalifikací“ zpracovala škola dva vzdělávací programy: „Venkovská turistika a agroturistika“ a „Volnočasové aktivity v rámci CR“. Zpracované materiály jsou také používány při výuce.

V roce 2009 byl ve škole zahájen projekt s názvem „E-learningový portál pro výuku na střední škole“. Tento projekt byl realizován od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 a postupně byl uplatněn ve všech ročnících denního i dálkového studia všemi vyučujícími.

Škole byl v roce 2012 schválen další projekt financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem „Moderní škola 2012“. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Začátek realizace projektu je 3.5. 2012 a konec v roce  2014.

Z finančních prostředků ESF škola pořídila zejména technické vybavení do tříd a kabinetů.

Program Leonardo da Vinci – projekt mobility. Každoročně v únoru od roku 2004 (s výjimkou let 2008 a 2010) škola předkládá projekt mobility Leonardo da Vinci. Tento projekt je vyhlašován Domem zahraničních služeb spadajícím pod Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy. Jedná se o program odborného vzdělávání, který je určen pro odborné školy. Škola organizuje každoročně praxe a tematické zájezdy pro své studenty, Součástí organizace těchto praxi je i projekt Leonardo da Vinci, díky kterému v jenom školním roce může vycestovat 28 žáků a 4 pedagogové na dva týdny do čtyř zemí EU (Slovinsko, Německo, Itálie, Španělsko). V roce 2012 byl projekt nazván „Marketing atraktivit cestovního ruchu v cílových destinacích“.

V minulých letech škola vysílala studenty do následujících partnerských škol a zařízení:

  • Srednja šola Srečka Kosovela Sežana, odbroná střední škola, Slovinsko,
  • HBZ Brackwede, organizace odborného vzdělávání, Německo,
  • IAL, odborná střední škola, Itálie,
  • Camping Roca Grossa, ubytovací zařízení, Španělsko.

V roce 2012/2013 došlo ke změně partnera v Německu, technicky zaměřená škola HBZ Brackwede byla vyměněna za školu Robert Schuman Berufskolleg v Dortmundu, která více odpovídá zaměření studia na SOŠ CR.

Další spolupráce se zahraničím a partnerské školy v ČR

SOŠ CR také navazuje kontakty a partnerství se zahraničními i domácími subjekty mimo EU.

 Česko-německý fond budoucnosti. Tento fond finančně podporuje projekty, které mají za cíl sblížení Čechů a Němců a jejich kultur. Od roku 2006 je škola zapojena do projektů, které jsou realizovány německými školami a s pomocí kterých mohou studenti SOŠ CR vycestovat na stáž do těchto škol. Finanční prostředky pro výjezd jsou poskytovány právě z Česko-německého fondu budoucnosti. V roce 2010 vyjelo 7 studentů SOŠ CR do škol v Halle a Quedlinburgu.

Program podpory odborných praxí – Tandem. Koordinační centrum česko‑německých výměn mládeže od roku 2000 vypisuje program Tandem. SOŠ CR v první polovině roku 2012 zažádala o registraci v tomto programu. Díky tomuto projektu v září 2012 šest studentů SOŠ CR vycestovalo do německého Regensburgu na odbornou stáž. Na financování se taktéž podílel Česko-německý fond budoucnosti a Magistrát města Pardubic.

Partnerské školy v ČR. Škola se od 1. 6. 2011 stala partnerem projektu Univerzity Hradec Králové s názvem „Praxe a stáže se v klastru k cestování váže“. Projekt je zaměřen na vybudování uceleného způsobu realizace praxí a stáží. Datum ukončení projektu je 31. 5. 2014.

ZAUJAL VÁS OBOR GRAFICKÝ DESIGN NEBO CESTOVNÍ RUCH?

PŘIHLASTE SEBE NEBO SVÉ DĚTI NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT.